MärksõnaEesti ajalugu

Ajaloo Ilu

Prindi

Kirikiri

1

Väga lühidalt:

ANSV Autonoomne Nõukogude Sotsialistlik Vabariik
Eesti NSV Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik
EK(b)P KK Eesti Kommunistliku (bolševike) Partei Keskkomitee
EKP KK Eesti Kommunistliku Partei Keskkomitee

EKP Eesti Kommunistlik Partei
ENSV Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik
ERRB Eesti Represseeritute Registri Büroo
EÜS Eesti Üliõpilaste Selts

GPU Riiklik Poliitikavalitsus
Gulag Laagrite peavalitsus
K(b)P KK Kommunistliku (bolševike) Partei Keskkomitee
KP Kommunistlik partei

KarS Eesti Vabariigi Karistusseadustik
KGB NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat
KrK ENSV Kriminaalkoodeks
MGB Riiklik Julgeoleku Ministeerium

MN Ministrite Nõukogu
MVD Siseministeerium
NATO Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
NKGB NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat

NKVD NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaat
NSV Liit Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit
NSVL Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit
Nõukogude Liit Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit

OGPU Ühendatud Riiklik Poliitikavalitsus
ORURK Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon
RJRK NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat
RKN Rahvakomissaride Nõukogu

RVL Relvastatud Võitluse Liit
SARK NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaat
SD Saksa Julgeolekuteenistus
SM Siseministeerium

Tšekaa Ülevenemaaline Erakorraline Komisjon
ZEV Äraviidute Otsimise ja Tagasitoomise Keskus
Vene NFSV Vene Nõukogude Föderatiivne Sotsialistlik Vabariik
VNFSV Vene Nõukogude Föderatiivne Sotsialistlik Vabariik

VTšK Ülevenemaaline Erakorraline Komisjon
KK Keskkomitee
ÜN Ülemnõukogu
ÜRO Ühinenud Rahvaste Organisatsioon

1

2004-08-01