Põlevkivikaevandamine õõnestab nii meie iseseisvust kui tulevikku.

Prindi

Rohelise Erakonna Algatusgruppi pöördumine Eesti avalikkuse, Põhjamaade avalikkuse, EV Valitsuse, Riigikogu poole

1

Kava kaevandada põlevkivi kasvavas mahus tähendab raiskava majanduse põlistamist mitmeks järgmiseks aastakümneks. Täna teadaolevalt koostatavad põlevkivi kaevandamiskavad pööravad pahupidi tuhandete inimeste elukeskkonna Virumaal ja kogu Kirde-Eestis. Põlevkivikaevandamine on oht meie põhjaveele ning loodusele. Üksikute ettevõtete kasum ei tohi olla väärtus, mille eest kogu ühiskond rikutud elukeskkonna tõttu peaks järgnevaid põlvkondi lõivu maksma.

Vaatamata asjaolule, et Eesti on olnud üks enam põlevkivi kasutavaid riike maailmas, pole see olnud lõpuni meie oma tahe ja otsus. Tohutus mahus põlevkivi kaevandamine ja energeetikas kasutamine oli Eestimaa inimestele Nõukogude keskvõimu poolt peale pandud sundus. Põlevkivi paikneb Eestis põhjaveeohustatuse tõttu liialt tundlikel aladel ning seetõttu pole selle maavara kasutamine arukas.

Me loodame, et meie naabrid Soomes, Rootsis ja Norras, kuhu hakkab ulatuma Eestis toodetud elekter merekaabli kaudu, keelduvad Eesti põlevkivielektrist. See elekter on toodetud meie kõigi tuleviku ja puhta looduse arvelt. Ei ole vahet, kas põlevkivist toota elektrit või õli - keskkonda kahjustab see samal moel.

Meie kindlaks sooviks on, et Eestis käivitataks mehhanismid, millega jõuliselt vähendada riikliku energiamonopoli arutut raiskamist. Elektrivõrgu värskendamine samasugusena nagu praegu on meie võimalusi kärpiv tegu. Niisamuti pole mingit abi ka elektrijaamade uuendamisest veidi muudetud tehnoloogiaga energiaraiskajatena.

Me soovime, et oleks loodud ja rakendatud laiaulatuslik taastuvenergia kasutuselevõtu kava, mis hõlmaks ka sellega kooskõlas olevat elektrivõrgu uuendamist.

Me soovime, et käivitataks energeetikaalane koostöö nende riikidega, kelle eesmärgiks on saada vabaks nii fossiilsest kui ka tuumaenergiast. Riikidevahelises koostöös õnnestuks lahendada ka muidu muutliku loomuga tuuleelektri salvestamise probleem. Eestisse rajatavate tuuleparkide energiasalvestina võiksid toimida näiteks Rootsi hüdroelektrijaamade tammid, mille taha vett pumbatakse.

Raiskavale riigile pole abi ka näiliselt odavast elektrist: kuigi Taanis on elektrienergia paar korda kallim kui Eestis, kulub seal ometi pea kümme korda vähem kütuseid ühe rikkusekrooni teenimiseks kui Eestis. Energiat ja ressursse raiskavalt toimiv ühiskond on paratamatus välispoliitilises sõltuvuses energiaressursside pakkujaist ja see on otsene oht meie iseseisvusele.

20 aastat tagasi mõisteti Eestis, et fosforiidikaevanduste avamine võib ohustada nii meie elukeskkonda kui iseseisvustki. Sama olukord on tekkinud ka täna: põlevkivi massiline kaevandamine nii elektri kui õli tootmiseks ohustab samuti nii meie iseseisvust kui keskkonda ning seetõttu tuleb see tegevus lõpetada. Põlevkivikasutus ei tohiks ületada aastateks 2015-2020 1-2 miljonit tonni aastas - kui sedagi.

Me nõuame, et oleks loodud ja käivitatud Eesti taastuvenergia ning energiasäästuprogramm, milles peavad olema ette nähtud fossiilsete kütuste kasutamise märkimisväärse vähendamise viisid ja teed. Me loodame siiralt, et meie naabrid Soomes, Rootsis ja Norras ning muudeski maades, loobuksid põlevkivielektri ostmisest, kuna see tekitab pöördumatut ja korvamatut kahju nii Eesti looduskeskkonnale kui ühiskonnale.

Pöördumine on vastu võetud
20. septembril 2006
NO teatris

Anna allkiri pöördumise toetuseks

1

2006-10-05