MärksõnaKirjandus

Koraan ja Avita

Prindi

Amar Annus

1

Lp. inimesed

Alljärgnev kiri on mõeldud ringkirjana kõigile, keda huvitab elu-olu Eesti kirjastamismaastikul, täpsemalt, mil moel on uutes ja modernsetes tingimustes võimalik nuritarvitada õpetlaste ja teiste kirjutavate inimeste heasoovlikke panuseid Eesti kirjasõnasse. Palun postitage seda ringkirja vabalt edasi kuhu ja kellele iganes.

Hiljuti ilmunud eestikeelse Koraani ilmumise puhul on juubeldatud ja õnnitletud ning seda saab ka saavutuseks pidada, eelkõige nende saavutuseks, kes sisu ja tekstiga tegelesid. Väljaandva kirjastuse Avita seisukohalt on kogu protsess olnud siiski küsitava ja kohati häbiväärse sahkerdamise iseloomuga. Tagantjärele kahetsusväärne on üldse asjaolu, et Haljand Udami tõlke väljaandmise õigused langesid kirjastusele Avita. Kirjastuse juhtfiguurid eesotsas Aivar Leštšinskiga ei tunnetanud mingisugust vastutust väljaantava teksti kvaliteedi ees, kogu tegevus oli suunatud käsikirja võimalikult peatsele trükkimisele ja tiražeerimisele. Ometi olnuks igale ka mitte araabia keelt oskavale toimetajale algse tõlketeksti põgusa tutvumise järel selge, et see vajab üsna põhjalikku toimetamist. Oma kirjas 10. jaanuaril 2008 kirjutas Leštšinski mulle silmakirjalikult: "Koraani puhul on tegemist eriti töömahuka, erakordselt kuluka ning pikaajalise projektiga. Nagu ka Teile on teada, kulus selle väljaande ettevalmistamisele pisut üle viie aasta." Mulle on teada ka see, et esimesel neljal aastal ei teinud kirjastus omalt poolt mitte kõige vähematki, esimestel aastatel nägi vaeva üksnes tõlkija. Pädeva toimetaja otsinguil lähtus kirjastus omaenda turunduslikust diktaadist. Tunnistamata omaenda ignorantsust sisuliste probleemide suhtes, sai kirjastus järjepanu lahti pea kõikidest potentsiaalsetest toimetajatest, dikteerides neile utoopilisi töötähtaegu ja tõsistele Koraani spetsialistidele alandavaid tingimusi.

Viimaks soostus nendel tingimustel toimetajatööd tegema siinne kirjutaja ning ainult missioonitundest, sisemisest vajadusest H. Udami tõlge vastuvõetava filoloogilise tasemeni viia. Samuti ei pöördunud minu poole mitte kirjastus ise, vaid umbes aasta enne teose avaldamist Avita poolt palgatud keeletoimetaja, kes oli toimetamise käigus hätta jäänud. Kirjastuse poolt teenis siis ja ka hiljem kõik ainult ühte sihti - Koraan välja ja ruttu! Nii toimetaja, kommenteerija kui tõenäoliselt ka tõlkija ise tundsid enda nahal pidevat tagant kiirustamist, mis mitmel puhul võis viia ka ületöötamiseni. Mis oli tagant kiirustamise mõte - Koraani välja andmine 2007. aasta detsembriks, nii nagu Leštšinski oli lubanud ettetellijatele. Meie kirjavahetuse käigus Leštšinskiga ei võtnud viimane kordagi teemaks asja sisulist poolt, ehk siis millise kvaliteediga tekst Koraani tõlke puhul kaante vahele saab, vaid ainult tema formaalsed lubadused lugejatele, küljenduse ja kujunduse probleemid. Tundus, nagu olnuks ta võimeline müügile paiskama ka roheliste kaantega mulaaži. Selline suhtumine on nõudlikuma lugeja suhtes alandav.

Asi ei oleks kõne väärt, kui selline suhtumine poleks omane ka üldisemalt Eesti kirjastamiskultuurile. Kuna kirjastused on saanud rikkamaks ja trükivõimsused on märgatavalt kasvanud, vajab iga kirjastus toodangut, mida turustada. Küsimus, mida kaante vahele panna, on muutunud mõneti teisejärguliseks. Kuna häid toimetajaid ja tõlke on vähe, peaks iga nõudlikum indiviid tegema mõistliku valiku, millise kirjastusega koostööd teha ja millisega mitte.

Allakirjutanu jaoks on olnud koostöö kogemus Avita kirjastusega viinud tõdemuseni, et mainitud kirjastus peaks kuuluma musta nimekirja esimesele kohale. On kahju ja kahetsusväärne, et just selline kasuahnuse kants toodab õpikuid ja töövihikuid meie koolilastele.

(siia lisatud minu kirjavahetuse näide Aivar Leštšinskiga olgu hoiatuseks nendele, kes oma töö eest liiga vähe raha küsivad. Kirjaoskajad inimesed Eestis, palun olge valvsad! Igal sellisel tõpral on oma jurist, kelle konsultatsiooni tunnitasu on enam-vähem võrdne Koraani toimetamise tasuga. Sellega ei tohi nõustuda.)


From: Amar Annus [mailto:amar.annus@ut.ee] Sent: Wednesday, January 09, 2008 7:36 PM To: Aivar Leðtðinski Subject: RE: KORAAN

Tere

Soovin õnnitleda teid ja Avita kirjastust Koraani hea müügiedu puhul! Tahaksin teile südamele panna, et kui hakkate 2. trükki ette valmistama, siis maksaksite ka tegijatele k.a. mulle töötasu täiendust. Ma ei tea, kui palju Jaan Lahe jt töötasu küsisid ja see ei ole minu asi, kuid minu küsitud 1000 eurot oli ettevaatlik selles mõttes, et arvestasin müügieduga nagu oma teistegi tööde puhul, st kõige rohkem 1, mitte 1000 eksemplari päevas. See ei peaks siiski tähendama, et minu tööjõud oleks odav. Kuigi lepingus kordustrükkidest juttu ei olnud, ma siiski oletan, et proportsinaalsetest vm lisatasudest saab neil kordadel juttu teha. Olen ju minagi nn. "tööinimene". Samuti jäi täielikult tasustamata eessõnas mainitud Elo Süld, kes siiski tegi ka üsna palju musta tööd Koraani teksti kallal, mis kaante vahele läks. Ma arvan, et tema panust võiks vähemalt hinnata 5 tasuta eksemplariga, samuti ootaksin paari eksemplari endalegi. Kui eksemplare leidub, siis parim oleks minul ja Elol neile järgi minna Avita Tartu müügipunkti.

tervitades, Amar Annus


Lugupeetud Amar Annus!

Suur tänu õnnitluste eest Koraani ilmumise ja selle müügiedu puhul! Tõsi küll, Teie pakutud müüginumber - 1000 eksemplari päevas - pole tõene. Tänaseks on Koraan müügil kõikides hästivarustatud raamatukauplustes ning esimene tiraaž pole veel läbi müüdud.

Töötasu suuruse Koraani toimetamise eest kehtestasite Te ise. Kirjastus nõustus küsitud summaga. Sõlmiti asjakohased lepingud, mis Te oma käega allkirjastasite, ning kirjastus on tänaseks täitnud kõik oma lepingulised kohustused Teie ees vastavalt kokkulepitud tähtaegadele. Sellega on kirjastuse rahalised kohustused Teie ees lõppenud.

Kui mõni väljaanne osutub müügis edukamaks kui teised, siis kompenseerib see ennekõike kirjastuse riske. Koraani puhul on tegemist eriti töömahuka, erakordselt kuluka ning pikaajalise projektiga. Nagu ka Teile on teada, kulus selle väljaande ettevalmistamisele pisut üle viie aasta. Seega antud juhul tavalisest suurem müügiedu tasakaalustab vaid väikeses osas kirjastuse poolt tehtud kulutusi selle tavatult pika ettevalmistusperioodi vältel.

See, et Te kaasasite Koraani toimetamistöösse veel inimesi, oli Teie ja nende inimeste vabatahtlik otsus ning kirjastusele ei saa kaasneda sellega seoses mingeid kohustusi nende kolmandate isikute ees.

Ühe tasuta Koraani eksemplari olete Te kirjastuselt saanud. Pakume Teile võimalust võtta kirjastuse Tartu kontorist veel üks tasuta eksemplar ning Elo Süllale kaks tasuta eksemplari. Selline oleks kirjastusepoolne hea tahte avaldus.

Kõike head!

Aivar Leštšinski

LISA:

Avita omanikud pandi vangi http://www.epl.ee/artikkel/401393 http://paber.ekspress.ee/viewdoc/6BE62A82A049EB6BC22573610050471D

Ly Aunaste tegi oma lastest miljonärid http://paber.ekspress.ee/viewdoc/041EBA71CEA29A86C2256F80003BD274 Maksukuriteo pärast viibib kohtu all ka õpikukirjastaja Ly Aunaste poeg. Paberite järgi kuulub Avita kaubamärki kasutav kirjastus BIT täna Anttile ja tema õele Liisile. http://paber.ekspress.ee/viewdoc/F1B8BD949BA1DF24C22572BC0034EB74

1

2008-01-13